Cooler Master  / 10 محصول وجود دارد

0 نقد(ها)

Cooler Master B500پاور500 وات پيوستهتوان خروجينيمه حرفه ايکاربرد85% صرفه جويي در مصرفاستاندارد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  Cooler Master B600پاور600 وات پیوستهتوان خروجيحرفه ای و نیمه حرفه ایکاربرد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  Cooler Master B700پاور700 وات پیوستهتوان خروجيحرفه ای و نیمه حرفه ایکاربرد85% صرفه جويي در مصرفاستاندارد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  Cooler Master Elite 350پاور350توان خروجيخانگیکاربردروز دنیااستاندارد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  Cooler Master Elite 460پاور460 وات پیوستهتوان خروجياداری خانگیکاربردOVP-OPP-SCP-OCPاستاندارد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  Cooler Master Elite 550W V2پاور550 وات پیوستهتوان خروجينيمه حرفه ايکاربردراندمان مصرف انرژی 75 درصداستاندارد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  پاورCooler Master G750Wتوان خروجي 750 وات پیوستهحرفه ای - اداریکاربرد  استاندارد روز دنیاعمر مفيد 100.000 ساعت

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  Cooler Master Thunder 450Wپاور450 وات پیوستهتوان خروجياداری خانگیکاربردروز دنیااستاندارد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  Cooler Master Thunder 500Wپاور500 وات پیوستهتوان خروجياداری - خانگیکاربردروز دنیااستاندارد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  0 نقد(ها)

  Cooler Master V1200پاور1200 واتتوان خروجيحرفه ایکاربردروز دنیااستاندارد100.000 ساعتعمر مفيد

  ناموجود
  ناموجود
  نمایش 1 - 10 از 10 آیتم

  بازگشت به بالا صفحه